OBCHODNÉ PODMIENKY POHYBOVÉHO ŠTÚDIA

FUNACTION FYZIOTERAPIA, S.R.O.

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky platiace pre pohybové štúdio Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, IČO 51905647, DIČ 2120835222 (ďalej len „Poskytovateľ“).
 2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klientov (ďalej len „Klient“) využívajúcich služby pohybového štúdia.

II. Rezervácia cvičebného programu

 1. Rezervácia prebieha na základe telefonického, e-mailového, alebo osobného dohovoru Poskytovateľa s Klientom alebo prostredníctvom elektronického rezervačného systému na internetovej stránke www.fyzioterapiafunaction.sk . Rezervácia je pre Klienta záväzná a jej zrušenie sa riadi podmienkami v odseku III. týchto Obchodných podmienok.

III. Cvičebný program je definovaný ako ucelené skupinové cvičenie pozostávajúce z jednotlivých cvičebných lekcií, ktoré sú počtom vopred známe. Zvyčajne jeden cvičebný program obsahuje 10 cvičebných lekcií.

 1. Rezervácia cvičebného programu je platná až po uhradení poplatku Klientom v hotovosti v pohybovom štúdiu Funaction Fyzioterapia, s.r.o. alebo na bankový účet Poskytovateľa

III. Zrušenie rezervácie a náhrady

 1. Zrušenie rezervácie zo strany Klienta v prípade cvičebného programu  je možné do 8 hodín pred rezervovaným termínom bez poplatku. Ak dôjde neskôr k zrušeniu zo strany Klienta , Poskytovateľ je oprávnený účtovať plnú výšku rezervovanej služby.
 2. Zrušenie účasti na cvičebnom programe je možné len v prípade novozistených zdravotných obmedzení, ktoré znemožňujú Klientovi lekcie absolvovať.
 3. Ak sa Klient nemôže zúčastniť cvičebnej lekcie je možné danú cvičebnú lekciu po dohode nahradiť alebo túto lekciu posunúť inému Klientovi bez ďalšieho poplatku .
 4. V prípade, že Klient neabsolvoval všetky cvičebné lekcie môže si ich po dohode nahradiť z ponuky štúdia v čase trvania iného cvičebného programu za podmienok voľného miesta, alebo za seba na hodinu pošle náhradníka. Takto si môže klient nahradiť maximálne 2 lekcie.
 5. Vrátenie peňazí Klientovi je možné len v opodstatnených prípadoch, kedy pre novozistené zdravotné ťažkosti Klient nemôže ďalej cvičenie absolvovať.

IV. Pravidlá pre Klientov mladších ako 18 rokov

 1. Osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „Mladiství“) sa môžu cvičebného programu Poskytovateľa zúčastniť iba s písomným súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu alebo za ich prítomnosti.
 2. Rodič alebo iný zákonný zástupca zodpovedajú za prípadné škody spôsobené Mladistvým.

V. Povinnosti klienta pohybového štúdia Funaction Fyzioterapia, s.r.o.

 1. Klienti sú povinní sa riadiť pokynmi lektorov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa.
 2. Klienti sú povinní oboznámiť lektorov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa o svojom zdravotnom stave vo forme vstupného zdravotného dotazníka. Prípadné zmeny v zdravotnom stave je povinný Klient okamžite hlásiť lektorovi.
 3. Klient pred absolvovaním prvého cvičenia v rámci vstupného dotazníka zdravotného stavu svojim podpisom čestne prehlasuje, že nezatajil žiadne závažné zdravotné obmedzenia a dáva poskytovateľovi informovaný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia) výhradne pre komunikačné a administratívne účely .

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti alebo zmeny zdravotného stavu súvisiace s cvičením v rámci skupinových cvičebných programov.