Celostný prístup v terapii panvového dna

 

Kapacita kurzu naplnená.

Prihlásenie ako náhradník možné.

3- dňový kurz  19.11.2021 – 21.11.2021 

Miesto konania:  Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Počet kreditov udelených SKF :  17 ( IČ: 140/2020)

Cena kurzu: 220 €, cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu. Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Lektorka: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Organizátor kurzu: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Žilina, PhDr. Lenka Jatiová

Tel. kontakt: 00421 907 512 390, Email: fyzioterapiafunaction@gmail.com

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov

Cieľom kurzu je zoznámiť sa s aktuálnymi poznatkami a celostným prístupom v diagnostike a terapii dysfunkcie panvového dna (PD) z pohľadu fyzioterapeuta, čím napomáha terapeutom pri vyšetrení a stanovení terapeutického plánu pre pacientov oboch pohlaví s dysfunkciou v danej oblasti.

Klinická prax jednoznačne potvrdzuje komplexný prístup kedy lokálna porucha je chápaná ako porucha systémová.  Lektorkou je prezentovaný model „ integračnej fyzioterapie“ ktorý je zárukou holistického prístupu v problematike panvového dna.

Teoreticko – praktická náplň kurzu prináša a vzájomne prepája do jednotného celku súčasné poznatky z gynekologie, urologie, chirurgie, gastroenterologie, onkologie, psychosomatiky a rehabilitácie z pohľadu možnosti konzervatívnej a nefarmakologickej liečby dysfunkcie panvového dna. V rámci kurzu sa kladie dôraz na vysvetlenie autoharmonizačných mechanizmov biosystému človeka.

Teoretická časť prináša informácie a prehľad o najčastejších diagnózach týkajúcich sa oblasti panvového  dna, s ktorými sa fyzioterapeut v dennej praxi stretáva ( inkontinencia, neplodnosť, bolesti v oblasti panvy, sexuálne dysfunkcie).

V praktickej časti sa účastníci zoznámia s nálezom klinického vyšetrenia pri dysfunkcii PD a s vybranými terapeutickými metódami. Lektorka kurzu vysvetľuje dôležitosť základného neurologického vyšetrenia pri detekcii porúch PD. Liečebné metódy zvolené pre tento kurz majú za úlohu nasmerovať terapeuta v liečbe dysfunkcie PD a zároveň mu dať možnosť voľby. V rámci praktickej diagnostickej aj terapeutickej časti sa lektorka venuje vyšetreniu aj ošetreniu PD per rectum alebo per vaginam, čo treba vopred brať do úvahy.

Lektorka kurzu sa riadi heslom docenta Véleho. „Terapeut nemá být v zajetí jedné metódy a měl by umět poskytnout tzv. personifikovanou medicínu.“

Lektor/Odborný garant:

PhDr. Michaela Prokešová, PhD., fyzioterapeutka, klinická špecialistka na problematiku porúch panvového dna, funkčných porúch pohybového systému, jaziev a opuchov, špecialistka na problematiku cievnej mozgovej príhody z pohľadu rehabilitácie, pedagóg

Vyštudovala v roku 1998 fyzioterapiu na FTVS UK Praha,  študijný odbor Funkčné poruchy pohybového systému. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem iného rozsiahle venovala problematike porúch panvového dna, ženskej a mužskej neplodnosti funkčnej etiológie, diagnostike a terapii funkčných porúch pohybového systému. Absolvovala kurz Liečby funkčnej ženskej sterility podľa Mojžíšovej a od tej doby sa zaoberá problematikou funkčných porúch motoriky viazaných na poruchy funkcie urogynekologického systému, ktorú v danom kurze momentálne aj aktívne prednáša.

Tiež vo svojej práci využíva poznatky z kurzov PNF, ktorého je aj odbornou garantkou, posturálnu terapiu podľa Véleho a Čumpelíka, DNS.  Pravidelne  sa zúčastňuje na konferenciách usporiadaných Českou urogynekologickou spoločnosťou a vyučuje kurzy v CKP Sámova a tiež ako externý pedagóg na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva odbor Fyzioterapia

 Prihlásenie na kurz


Program:

1. deň Piatok

8:45 – 9:00 prezentácia účastníkov/ registrácia
9:00– 18:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00 – 11:00 Záhajenie kurzu. Základné funkcie svalov PD. Svaly PD a ich vzťah k limbickému systému (autogénny tréning, progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona, využitie poznatkov neurovied v stimulácii CNS, meditácia). 
11:00 – 11:15 Prestávka
11:15 – 13:15 Základné neurologické vyšetrenie vo vzťahu k dysfunkcii PD (teória a prax). Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu – diagnostika a terapia. Diskusia. 
13:15 – 14:15 Obed
14:15 – 15:45 Viscero-vertebrálne a vertebro-viscerálne vzťahy v spojitosti s PD. Súčasný pohľad na interorecepciu. Význam enterického neuronálneho systému (ENS) v biosystéme človeka. Význam cirkulácie krvi a lymfy v terapii PD. Terapia lymfatického systému vo vzťahu k dysfunkcii PD. Lymfatické dýchanie – prax. M-MLD myofasciálna manuálna lymfatická drenáž podľa Loskotovej. Pozn. V tomto kurze je problematike lymfatického systému z časových dôvodov vyhradený iba priestor  pre podanie základných teoretických informácii. Lektorka sa touto témou hlbšie zaoberá v kurze ošetrenie jaziev (vrátane praktického nácviku lymfatického dýchania). Diskusia
15:45 – 16:00 Prestávka
16:00 – 18:00 Descenzus a prolaps panvových orgánov. Inkontinencia moču. Psychogénne poruchy mikcie. Svaly PD a defekácia. Využitie popôrodného/ rektálného vankúša.Využitie tehotenského vankúša a aniballu.
Diskusia

2. deň Sobota

9:00 – 18:00 Teoreticko- praktická časť kurzu

9:00 – 13:00  Podstata vyšetrenia a ošetrenia PD podľa Mojžíšovej. Praktické skúsenosti pri vyšetrení a terapii svalov PD per rectum vs per vaginam. Využitie metody Mojžíšovej v liečbe dysfunkcie PD (informatívne).
Diskusia
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:30 Vyšetrenie a ošetrenie mäkkých tkanív v oblasti panvy. Terapia jaziev spojených s PD. Rizika cisarského rezu z pohľadu fyzioterapie – tieto dve témy sú podrobnejšie prebrané v kurze o jazvách, v tomto kurzu sa stručne zmienime o tejto problematike, zároveň pozvánka na kurz ošetrenia jaziev. Diastáza mm. recti abdominis ( etiopatogenéza, diagnostika, terapia).
Diskusia
15:30 – 15:50 Prestávka
15:50 – 18:00 Vyšetrenie pohybového aparátu vo vzťahu k dysfunkcii PD (praktické vyšetrenie panvy). Zafixovaná nutácia panvy. Cvičenie podľa základných troch osí pohybu – v tejto časti budú zmienené ďalšie terapeutické postupy využívajúce znalosti aplikovanej neurofyziológie (pr. cvičení s využitím nestabilných podložiek) 
Diskusia

3. deň Nedeľa

9:00 – 13:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00 – 11:00 Vzťah posturálnej kontroly a svalov PD. Využitie PNF v liečbe PD. Posilňovanie svalov PD v súhre so svalmi dolných končatín a osového aparátu. Vplyv barefoot obuvi na osový aparát.Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka
11:15 – 12:45 PD a energetický biosystém, PD v homosystému nohy. Vyšetrenie bioenergetického systému vo vzťahu k PD. Reflexná zónová terapia nohy v súvislosti s liečbou PD. Komplexný pohľad na liečbu PD zhrnutie
Diskusia
12:45 – 13:00 Prestávka
13:00 – 14:00 Ukončenie kurzu

 Prihlásenie na kurz

Bližšie informácie o integračnej fyzioterapii:
https://www.integracnifyzioterapie.cz/

Navštívte nás
Zavolajte nám
Napíšte nám
Jána Milca 3775/64
010 01 Žilina
 
Tel. kontakt:
+ 421 907 512 390
info@fyzioterapiafunaction.sk
www.fyzioterapiafunaction.sk