Celostný prístup v terapii  jaziev a adhézií

Dátum: 14.06. 2024 – 16.06.2024, Žilina

Celostný prístup v terapii jaziev a adhézií

Lektori: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová, Jaroslav Suchan – lektor tapingu

Dátum: 14.06. 2024 – 16.06.2024

Miesto konania: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Počet kreditov SKF: 20

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov a ďalších zdravotníkov

Rozsah: 20 hodín

Cena:  340 €/osoba , cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu 

Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Odborné pripomienky: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz 

Organizačné pokyny: info@fyzioterapiafunaction.sk 

Tel: +421 907 512 390

Anotácia

Inovatívny teoreticko-praktický kurz si kladie za cieľ zoznámiť svojich účastníkov s vybranými funkčnými prístupmi v ošetrenia jaziev z pohľadu „Integračnej fyzioterapie“. Na základe súčasných poznatkov z oblasti neurovied a biomechaniky je podané vysvetlenie podstaty vzniku tzv. aktívnej jazvy a zároveň sú poskytnuté informácie o nezdravých adaptačných mechanizmoch biosystému človeka vyvolaných patologickou aferenciou z oblasti, kde sa aktívna jazva manifestovala (vrátane psychosomatickej väzby). Lektorský tím si kladie za cieľ upozorniť na nutnosť individuálneho, celostného prístupu k danému pacientovi a jeho jazve a zdôrazňuje skutočnosť, že jazva je aktívnym neuroreceptívnym tkanivom. Jej nezdravá aferentná signalizácia nezasahuje len fyzické telo a je teda veľmi efektívne realizovať jej liečbu v rámci multiodborovej spolupráce. Napr. aj kolega so zameraním na neuropsychiatriu alebo výživový poradca má v celostnom prístupe svoje miesto.

Jedinečný terapeutický postup predstavený v tomto vzdelávacom projekte vychádza z poznatku, že ľudská koža je najväčším zmyslovým orgánom prenášajúcim vzruchy z vonkajšieho prostredia smerom k riadiacim jednotkám biosystému človeka a cestou sieťovito usporiadaného spojiva je prepojená so všetkými tkanivami a orgánmi tela. Jej zdravá funkcia je stimulovaná najmä namáhaním prostredníctvom ťahu. Morfo-dynamická organizácia fibrilárnej kolagénovej siete celého organizmu (globálna extracelulárna matrix) vrátane kožných fibríl vytvára napäťové/ťahové sily, ktoré špecificky ovplyvňujú ako udržiavanie homeostázy biosystému človeka (biotensegrita), tak opravné pochody organizmu pri poškodení akéhokoľvek tkaniva. V prípade narušenia integrity kože (úraz, chirurgická incízia, choroba) je oslabená informačná funkcia tohto zmyslového orgánu a v rámci celého organizmu daného jedinca sa následne štartujú zdraviu neprospešné adaptačné prestavby. V priebehu diagnostického procesu s využitím prvkov základného neurologického vyšetrenia možno teda pri vyšetrení kože vysledovať dermatómy s patologicky aktívnym zjazveným tkanivom. Každé zjazvené tkanivo môže byť v priebehu života reaktivované silným impulzom (choroba, trauma fyzickej alebo psychickej) a z inaktívnej nedráždivej štruktúry sa môže stať oblasť so zdraviu neprospešnou aferentnou signalizáciou.

Praktická časť kurzu ponúka rôzne pohľady na jazvu ako v rámci diagnostiky, tak aj pri stanovení terapeutického plánu (pohľad času, lokality, hĺbky, iradiácie/stagnácie).

Cieľom kurzu je ukázať možnosti vyšetrenia a ošetrenia jazvy fyzioterapeutom s využitím dostupných a legislatívne použiteľných techník, ktoré fyzioterapeut alebo preškolený zdravotník môže vo svojej praxi bezpečne aplikovať a zároveň podať dôkaz o neodvratnosti zmeny paradigmy v tejto oblasti. Liečebné metódy zvolené pre tento kurz majú za úlohu ukázať zdravotníkom smer a možnosti ich pôsobenia v rámci adekvátnej liečby jaziev.

Lektor/Odborný garant: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Priekopníčka Integračnej fyzioterapie, fyzioterapeutka a pedagóg

PhDr. Michaela Prokešová, PhD., fyzioterapeutka, klinická špecialistka na problematiku porúch panvového dna, funkčných porúch pohybového systému, jaziev a opuchov, špecialistka na problematiku cievnej mozgovej príhody z pohľadu rehabilitácie, pedagóg pregraduálnej a postgraduálnej prípravy fyzioterapeutov.

Vyštudovala v roku 1998 fyzioterapiu na FTVS UK Praha,  študijný odbor Funkčné poruchy pohybového systému. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem iného rozsiahle venovala problematike porúch panvového dna, ženskej a mužskej neplodnosti funkčnej etiológie, diagnostike a terapii funkčných porúch pohybového systému, terapii jaziev a opuchov. Organizuje a vedie kurzy Celostný prístup v terapii panvového dna, kurz Celostný prístup v terapii jaziev a kurz PNF (Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia). 

Program

DEŇ 1

08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 – 18:00 Teoreticko-praktická časť

09:00 – 11:00

Zahájenie kurzu – zoznámenie sa s cieľom a náplňou kurzu

Jazva – pohľad času, lokality, hĺbky, iradiácie/stagnácie (diagnostika a stanovenie terapeutického plánu)

Poruchy interocepcie a senzomotorických funkcií z pohľadu integračnej fyzioterapie na detekciu aktívnej jazvy

Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 13:15

Diferenciálno- diagnostický proces v rámci problematiky jaziev a adhézií z pohľadu funkčnej patológie pohybového systému.

Ošetrenie jazvy/adhézie z pohľadu manuálnej medicíny

Diskusia

13:15 – 14:15 Obed

14:15 – 14:45

Kazuistika 1- Prezentácia stp. parciálnej mastektómii, stp. parciálnej resekcii jazyka

Morfo- funkčné adaptačné procesy v tkanive v oblasti jazvy

Diskusia

14:45 – 15:45

Liečba aktívnej jazvy/ adhézie na metafyzickej úrovni.

Techniky majúce vplyv na limbický systém/ pracujúci s autosugesciou (Jacobsonová progresívna svalová relaxácia, autogénny tréning)

Diskusia

15:45 – 16:00 Prestávka

16:00 – 18:00

Klinické kolokvium – demonštrácia ošetrenia zjazvených tkanív na reálnom pacientovi

Diskusia

DEŇ 2

9:00 – 18:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00 –  10:00

Význam vyšetrenia a terapie cirkulácie krvi a lymfy v súvislosti s prítomnosťou aktívnej jazvy/ adhézie

Sekundárny lymfedém vo vzťahu k jazve

Diskusia

10:00 – 11:00

Lymfatický systém vo vzťahu k jazvám/ adhéziam

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 13:00

Lymfatické dýchanie

Diskusia

13:00 – 14:00 Obed

14:00-14:45

Kazuistika – stp. strelnom poranení dolnej končatiny, stp. traumatickom poranení kolena pri športe

Interorecepcia a psychosomatická väzba jazvy/ adhézie

Audio – frekvenčná terapia/ Funkčná muzikoterapia

Slobodný vedomý tanec

Diskusia

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00-18:00

Využitie tapingu k ošetreniu jaziev a adhézií

Terapia farbami

Využitie lymfotapingu – prax

Využitie crosstapingu – prax

Diskusia

DEŇ 3

9:00-16:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00-10:30

Zhrnutie využitia tapingu

Práca v skupine

Kazuistiky

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:45

Porucha posturálnej kontroly vo vzťahu k manifestácii aktívnej jazvy/ adhézie

Prezentácia „Aktívna jazva po cisárskom reze“

Sekundárna funkčná skolióza a aktívna jazva či pooperačná adhézia

Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu

Viscero-vertebrálne a vertebro- viscerálne vzťahy v spojitosti s aktívnou jazvou/ adhéziou

Využitie PNF v liečbe porúch posturálnej kontroly – „Mat activities“

Diskusia

12:45-13:30 Prestávka / Obed

13:30 – 14:45

Zber a interpretácia informácii v biosystéme pohybového aparátu

Vyšetrenie a ošetrenie jazvy z pohľadu Informačných technológii

Využitie fyzikálnej terapie pri terapii jaziev a adhézií (lokálna kryoterapia, vysokovýkonný laser, podtlaková terapia s mechanickými vibráciami)

Diskusia

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:00

Celostný prístup pri ošetrení jaziev a adhézií – zhrnutie

Ukončenie kurzu

Doplňujúce informácie

Harmonogram kurzu je predbežný, garant kurzu si vyhradzuje právo upraviť ho podľa aktuálnych podmienok napr. únava participantov, vhodnosť výmeny praktickej časti za teoretickú a pod..

Časový plán kurzu je založený na predpoklade, že účastníci kurzu disponujú znalosťami anatómie a fyziológie mäkkých tkanív, lymfatického systému, obehovej sústavy, základného neurologického vyšetrenia a základov vyšetrenia a terapie mäkkých tkanív pohybového systému aspoň v rozsahu pregraduálneho štúdia fyzioterapie. Vzhľadom k časovým možnostiam nie je možné venovať pozornosť výkladu týchto základov.

Odporúčané publikácie:

– články garanta kurzu z časopisu Umění fyzioterapie č. 3, 5, 11 a 12.

– výukové videá so zameraním na fyzikálne neurologické vyšetrenie

vypracované garantom kurzu:

Na kurz si so sebou prineste:

– pohodlné oblečenie, prezuvky, písacie potreby, blok, nožnice na taping, dvojbodový diskriminátor (ak vlastníte)

Na mieste je možné zakúpiť: kineziotape aj crosstape, diagnostická tyčinka v závere kurzu

V cene kurzu je: kineziotape, crosstape, občerstvenie.

Bližšie informácie o integračnej fyzioterapii nájdete na:

https://www.integracnifyzioterapie.cz/vzdelavaci-akce

Registrácia

Similar Posts