Neurologické vyšetrenie v rukách fyzioterapeuta pri funkčných poruchách motoriky

Dátum: 28.09.2024, Žilina

Neurologické vyšetrenie v rukách fyzioterapeuta pri funkčných poruchách motoriky

Termín: 28.09.2024

Miesto konania a organizácia: Funaction Fyzioterapia, s r.o., Jána Milca 3775/64, 010 01 Žilina

Odborný garant/lektor: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Asistent lektora: Mgr. Michaela Scholasterová

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov 

Rozsah: 8 hodín (a 45min.)

Cena: 180€

Odborné pripomienky: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz

Prihláška a organizačné pokyny: info@old.fyzioterapiafunaction.sk

Anotácia

Inovatívny teoreticko –  praktický kurz si kladie za cieľ oboznámiť svojich účastníkov s vybraným neurologickým vyšetrením vo vzťahu k funkčným poruchám motoriky u dospelých pacientov. Na podklade súčasných poznatkov z oblasti neurovedy a biomechaniky človeka je podané vysvetlenie interpretácie základných neurologických testov ako pomôcky v diferenciálnej rozvahe fyzioterapeuta. 

Základné neurologické vyšetrenie poskytuje oporu pri výbere adekvátnej terapeutickej intervencie vo vzťahu ku konkrétnemu druhu funkčného svalového hypertonusu (5 druhov), ktoré sa v rôznej kombinácii vyskytuje práve u funkčných porúch motoriky. 

V priebehu seminára sú vysvetlené pojmy ako napr.: druhy funkčného svalového hypertonusu, interorecepcia, somatoestézia, somatomotorika, reflex, povrchová a hĺbková citlivosť (vrátane vibračného). 

Odborný garant/lektor: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Priekopníčka Integračnej fyzioterapie, fyzioterapeutka a pedagogička

Program

Harmonogram kurzu je predbežný, garant kurzu si vyhradzuje právo upraviť ho podľa aktuálnych podmienok, napr. únava študentov, vhodnosť výmeny praktickej časti za teoretickú atď.

Sobota 28.09.2024

08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 – 09:45 Zahájenie kurzu – zoznámenie s cieľom a náplňou kurzu

„Interaktívny model“ biosystému človeka

09:45 – 10:30 Neurologické vyšetrenie v rukách funkčného terapeuta – teória 

Diskusia

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:15 Interocepcia, Palestézia (schopnosť vnímať kmitanie predmetov povrchom tela), Reflexy (kožné, myotatické) – prax

Diskusia

12:15 – 13:15 Obed

13:15 – 14:45 Klinické kolokvium – pacient s funkčnou poruchou motoriky (prezentácia pacienta bude realizovaná s dôrazom na neurologické vyšetrenie podľa anotácie)

Diskusia

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:15 Základné druhy funkčne podmienených svalových hypertonusov podľa  „Pražskej školy“

16:15 – 17:45 Neurologické testy vo vzťahu k základným druhom funkčne podmienených svalových hypertonusov – prax

17:45 – 18:00 Neurologické vyšetrenie v rukách fyzioterapeuta u funkčných porúch motoriky – zhrnutie

Ukončenie kurzu

Doplňujúce informácie

Časový plán kurzu je založený na predpokladu, že účastníci kurzu disponujú znalosťami anatómie, neurofyziológie (reflexný oblúk, gama a alfa systém, motoneuronový pól, vretienková aferencia), základného neurologického vyšetrenia a základy vyšetrenia a terapie mäkkých tkanív pohybového systému aspoň v rozsahu pregraduálneho štúdia Fyzioterapie. Vzhľadom k časovým možnostiam nie je možné venovať pozornosť výkladu týmto základom.

Doporučená publikácia:

– články lektorky kurzu z časopisu „Umění fyzioterapie“ č. 11, 12 a 14.

– výukové videa se zameraním na fyzikálne neurologické vyšetrenie vypracované lektorkou kurzu:

Princípy recipročnej inhibíce a ich praktická aplikácia.. Jana MARTÍNKOVÁ, Bakalárska práce. Dostupné tu: https://theses.cz/id/bo75ox/

Na kurz si s sebou zoberte: 

– pohodlné oblečenie, prezuvky, písacie potreby, blok, neurologické kladivko, dvojbodový diskriminátor, neurologické radlo, ladičku (kto vlastní, inak budú neurologické vyšetrovacie pomôcky k zapožičaniu)

Na mieste je možné zakúpiť:

– diagnostické pomôcky k vyšetreniu jemnej  kvality povrchovej citlivosti

Registrácia

Similar Posts